Tanks Multiplayer

Tanks Multiplayer

Tanks Multiplayer

Tanks Multiplayer

Chính
Bạn cần Đăng ký hoặc Đăng nhập để tải xuống trò chơi này.

Sự miêu tả

Tanks Multiplayer is an action packed multiplayer strategy game. Your choice! Play in teams with up to 12 players per room and compete for the highest score. Check out the Game Modes! Team Deathmatch or Capture The Flag.
Xem nhiều hơn

Tổng quát

Trong ứng dụng mua hàng
Điểm cao:

Ngôn ngữ

English

yêu cầu

Android 7.0 and above 2 GB RAM and above (for optimal performance) ARMv7 CPU with NEON support or Atom CPU OpenGL ES 2.0 or later

Cập nhật phiên bản

Android: 1.2.5b
người chơi
Điểm số
Cấp độ

Ảnh chụp màn hình

Ảnh chụp màn hình

Ảnh chụp màn hình

Ảnh chụp màn hình

Ảnh chụp màn hình1
Ảnh chụp màn hình1
Ảnh chụp màn hình2
Ảnh chụp màn hình2
Ảnh chụp màn hình2
Ảnh chụp màn hình3
Ảnh chụp màn hình3
Ảnh chụp màn hình4

bình luận

Không có ý kiến tìm thấy.