Three Card Poker

Three Card Poker

Three Card Poker

Three Card Poker

စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၁
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၁
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၂
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၂
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၃
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၃

ဂိမ်းအချက်အလက်

ဂိမ်း ဖော်ပြချက်

Three card poker is a casino table game based on poker. Each player is dealt 3 cards and must try beat the dealer.

ဂိမ်းအကူအညီ

The Ante and Play wagers are bids that play against the dealer. So if you have a better hand you win the money of you and the dealer. If you have a worse hand you lose the money. The Pair Plus wager is paid on a pay scale basis that the player hand will be a pair or better. Even if the dealer had a better hand you could make money if you had a pair or better hand.

ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

ကုန်ကျစရိတ် - 0 Credits
မြင့်မားသော အမှတ် - Yes
ဝယ်ယူမှုများ - No
အသက် - 18
ကစားသူ
ရမှတ်

မှတ်ချက်များ

မှတ်ချက်တစ်ခုမျှ ရှာမတွေ့ပါ။