Gomoku

Gomoku

Gomoku

Gomoku

စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၁
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၁
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၂
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၂
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၃
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၃

ဂိမ်းအချက်အလက်

ဂိမ်း ဖော်ပြချက်

Gomoku is a strategy board game. It is traditionally played with black and white stones on a board with grid intersections. Your aim is to get 5 of your stones in a row before the opponent does.

ဂိမ်းအကူအညီ

Players alternate turns placing a stone of their color on an empty intersection. The winner is the first player to form an unbroken chain of five stones horizontally, vertically, or diagonally. You also need to block your opponent from winning. The game is not IE (Internet Explorer) compatible.

ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

မြင့်မားသော အမှတ် - No
ဝယ်ယူမှုများ - No

မှတ်ချက်များ

မှတ်ချက်တစ်ခုမျှ ရှာမတွေ့ပါ။