Snakes and Ladders

Snakes and Ladders

Snakes and Ladders

Snakes and Ladders

စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၁
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၁
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၂
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၂
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၃
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၃

ဂိမ်းအချက်အလက်

ဂိမ်း ဖော်ပြချက်

Snakes and Ladders is played between two or more players on a gameboard. A number of "ladders" and "snakes" are shown on the board, each connecting two board squares either ahead or behind of the square.

ဂိမ်းအကူအညီ

The object of the game is to move your piece, according to die rolls, from the start to the finish. The ladders help you get further on the board and snakes move you further back.

ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

ကုန်ကျစရိတ် - 0 Credits
မြင့်မားသော အမှတ် - No
ဝယ်ယူမှုများ - No

မှတ်ချက်များ

မှတ်ချက်တစ်ခုမျှ ရှာမတွေ့ပါ။