Nine Mens Morris

Nine Mens Morris

Nine Mens Morris

Nine Mens Morris

စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၁
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၁
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၂
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၂
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၃
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၃

ဂိမ်းအချက်အလက်

ဂိမ်း ဖော်ပြချက်

Nine Mens Morris (Also known as Morabaraba) is a well known strategy board game played since roman times. It consists of 2 players moving their men to form mills. Mills are 3 men in a row vertically or horizontally. After forming a mill you can remove one of your opponents men. The Game is either drawn or you win by removing enough men from your opponent that he cannot create a mill.

ဂိမ်းအကူအညီ

Players try to form what is called mills, three of their own men lined up horizontally or vertically, letting a player remove an opponents man from the game. A player wins by removing all but 2 of the other players men (where he could no longer form mills and thus be unable to win), or by leaving him without a move.

ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

ကုန်ကျစရိတ် - 0 Credits
ရရှိသည် 0 Credits
မြင့်မားသော အမှတ် - Yes
ဝယ်ယူမှုများ - No
မည်သည့်ရမှတ်ကိုမျှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း မရှိသေးပါ

မှတ်ချက်များ

မှတ်ချက်တစ်ခုမျှ ရှာမတွေ့ပါ။