Domino Block

Domino Block

Domino Block

Domino Block

စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၁
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၁
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၂
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၂
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၃
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၃

ဂိမ်းအချက်အလက်

ဂိမ်း ဖော်ပြချက်

Try beat your opponents in dominos. Be the first to reach a certain score to be victorious.

ဂိမ်းအကူအညီ

Choose how many opponents you play against from 1 other player to 3. Select the final score that needs to be reached in order to win and start the game. The player that has the double 6 Domino tile begins. Your aim is to place a tile that has the same number on one side to a tile already placed down. The next player must place a tile that matches the next open tile number. If he has no matching numbers he skips his turn. There can only be two lines of tiles so you can't place a tile where ever you like.

ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

ကုန်ကျစရိတ် - 0 Credits
ရရှိသည် 0 Credits
မြင့်မားသော အမှတ် - Yes
ဝယ်ယူမှုများ - No
ကစားသူ
ရမှတ်

မှတ်ချက်များ

မှတ်ချက်တစ်ခုမျှ ရှာမတွေ့ပါ။