Candy Match 3

Candy Match 3

Candy Match 3

Candy Match 3

စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၁
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၁
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၂
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၂
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၃
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၃

ဂိမ်းအချက်အလက်

ဂိမ်း ဖော်ပြချက်

Candy Match 3 is a fun and simple match 3 game that will have you hooked! The aim of the game is to match and clear the candies before the time runs out.

ဂိမ်းအကူအညီ

To play, tap/click the candy and drag it with the candy horizontally or diagonally to match it with its pairs. There must be 3 candies in a row for you to get points and for it to disappear. The more candies you match, the more points you get.

ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

ကုန်ကျစရိတ် - 0 Credits
မြင့်မားသော အမှတ် - No
ဝယ်ယူမှုများ - No

မှတ်ချက်များ

မှတ်ချက်တစ်ခုမျှ ရှာမတွေ့ပါ။