Swift Swipe

Swift Swipe

Swift Swipe

Swift Swipe

စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၁
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၁
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၂
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၂
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၃
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၃

ဂိမ်းအချက်အလက်

ဂိမ်း ဖော်ပြချက်

Boxes are falling from the sky and it is your job to get rid of them in time.

ဂိမ်းအကူအညီ

How To Play(Phone): - Swipe the boxes in the direction shown on the box. -Make sure the timer doesn’t run out. - Too many boxes on the screen will cause defeat. - Use the coins to purchase upgrades from the market. How To Play(PC): - Use the mouse to click and swipe the boxes in the direction shown on the box. - Make sure the timer doesn’t run out. - Too many boxes on the screen will cause defeat. - Use the coins to purchase upgrades from the market.

ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

ကုန်ကျစရိတ် - 0 Credits
မြင့်မားသော အမှတ် - No
ဝယ်ယူမှုများ - No

မှတ်ချက်များ

မှတ်ချက်တစ်ခုမျှ ရှာမတွေ့ပါ။