Space Shoot Arcade

Space Shoot Arcade

Space Shoot Arcade

Space Shoot Arcade

စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၁
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၁
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၂
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၂
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၃
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၃

ဂိမ်းအချက်အလက်

ဂိမ်း ဖော်ပြချက်

Space Shoot Arcade is a shooting gallery carnival game, based on the ever popular duck shooter carnival stall games. In this version you have to shoot the aliens in all 4 areas of the stall. Ready, Aim, Fire - Enjoy!

ဂိမ်းအကူအညီ

Click on the Start button, then on aliens to shoot them, timing is imperative and you need to clear all of them to progress to the next level. Things get more frantic as you progress through the levels. The quicker you complete a level the greater your time based bonus - this is added to your score. Each miss results in points being lost.

ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

မြင့်မားသော အမှတ် - Yes
ဝယ်ယူမှုများ - No
ကစားသူ
ရမှတ်

မှတ်ချက်များ

မှတ်ချက်တစ်ခုမျှ ရှာမတွေ့ပါ။