TicTacToe

TicTacToe

TicTacToe

TicTacToe

စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၁
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၁
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၂
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၂
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၃
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၃

ဂိမ်းအချက်အလက်

ဂိမ်း ဖော်ပြချက်

Tic Tac Toe - enjoy this classic game with the 3×3 scheme and two variant 5×5 and 7×7 where you have to place 4 marks instead of 3. The first to complete a full row wins. The game also contains two game mode:- two player mode (that play locally) - Player vs CPU mode

ဂိမ်းအကူအညီ

The first to complete a full row wins. The game also contains two game mode:- two player mode (that play locally) - Player vs CPU mode

ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

ကုန်ကျစရိတ် - 0 Credits
မြင့်မားသော အမှတ် - No
ဝယ်ယူမှုများ - No

မှတ်ချက်များ

မှတ်ချက်တစ်ခုမျှ ရှာမတွေ့ပါ။