Caribbean Stud Poker

Caribbean Stud Poker

Caribbean Stud Poker

Caribbean Stud Poker

စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၁
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၁
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၂
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၂
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၃
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၃

ဂိမ်းအချက်အလက်

ဂိမ်း ဖော်ပြချက်

Caribbean Stud poker is a casino table game with rules similar to five-card stud poker. However, unlike standard poker games, Caribbean stud is played against the house rather than against other players.

ဂိမ်းအကူအညီ

- Each player must make “Ante” wager plus an optional Progressive Jackpot side bet. - Each player and dealer receives five cards. The dealer turns one card face up, with four down. - The player must then decide if they would like to bet or fold depending on the strength of their hand. A fold results in the loss of the “Ante”. - A bet to continue the hand must be two times the “Ante”. - The dealer then turns over their remaining four cards and arranges them into a poker hand requiring a minimum of Ace King to qualify. - If the dealer qualifies and beats the player both “Ante” and raise will lose. - If the dealer qualifies and loses to the player’s hand, the “Ante” is paid even money with the bet paid according to the pay table. - In the event that the dealer does not qualify, “Ante” bets are paid even money with the bet wager pushing.

ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

ကုန်ကျစရိတ် - 0 Credits
မြင့်မားသော အမှတ် - Yes
ဝယ်ယူမှုများ - No
အသက် - 18
ကစားသူ
ရမှတ်

မှတ်ချက်များ

မှတ်ချက်တစ်ခုမျှ ရှာမတွေ့ပါ။