Puzzle Block

Puzzle Block

Puzzle Block

Puzzle Block

Screenshot 1
Screenshot 1
Screenshot 2
Screenshot 2
Screenshot 3
Screenshot 3

اطلاعات بازی

شرح بازی

Fill the board by dragging different shaped blocks into the correct place to make a single larger shape.

راهنمای بازی

Drag and drop the blocks at the bottom onto the grid and try to get as many full rows as possible.

خلاصه

هزینه: 0 اعتبار
Earn: 0 اعتبار
Highscore: بله
Purchases: خیر
کاربر
امتیاز

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.