Spelling Learning

Spelling Learning

Spelling Learning

Spelling Learning

Screenshot 1
Screenshot 1
Screenshot 2
Screenshot 2
Screenshot 3
Screenshot 3

اطلاعات بازی

شرح بازی

Select the cubes and spell the name of the animal you see on screen.

راهنمای بازی

Click on the cubes and drag them to the left area and spell the name of the animal you see on screen.

خلاصه

Highscore: خیر
Purchases: خیر

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.