Candy Fusion

Candy Fusion

Candy Fusion

Candy Fusion

Screenshot 1
Screenshot 1
Screenshot 2
Screenshot 2
Screenshot 3
Screenshot 3

اطلاعات بازی

شرح بازی

The object of the game is to combine fruits that look the same.

راهنمای بازی

Use your arrow keys or touch to move the tiles.

خلاصه

هزینه: 0 اعتبار
Earn: 0 اعتبار
Highscore: بله
Purchases: خیر
کاربر
امتیاز

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.