Puzzle Block

Puzzle Block

Puzzle Block

Puzzle Block

تصویر ۱
تصویر ۱
تصویر 2
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 3

اطلاعات بازی

توضیحات بازی

 هیئت مدیره را با کشیدن بلوک های مختلف شکل را به محل صحیح پر کنید تا یک شکل بزرگتر ایجاد شود. هیئت مدیره را با کشیدن بلوک های مختلف شکل را به محل صحیح پر کنید تا یک شکل بزرگتر ایجاد شود.

کمک بازی

 کشیدن و رها کردن بلوک در پایین بر روی شبکه و سعی کنید برای دریافت ردیف به عنوان بسیاری از کامل که ممکن است. کشیدن و رها کردن بلوک در پایین بر روی شبکه و سعی کنید برای دریافت ردیف به عنوان بسیاری از کامل که ممکن است.

بررسی اجمالی

هزینه: 0 اعتبارات
کسب درآمد: 0 اعتبارات
امتیاز بالا: بله
خرید: نه
بازیکن
امتیاز

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.